Loans

Loans

दि.३१/०७/२०१८ रोजीच्या मा.संचालक मंडळ सभेतील निर्णयानुसार दि. ०१/०८/२०१८ पासून बँके च्या विविध प्रकारच्या कर्ज योजना वरील व्याज दर खालील प्रमाणे राहतील.
अणुक्रमतपशीलव्याजदर (द .सा.द.शे.)
नागरी सहकारी संस्था१०.३०%
पगारदार सहकारी संस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE९. ९०% १०.१५% १०.४०%
नागरी सहकारी पतसंस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE१०.६५% १०.७५% ११.००%
प्राथमिक व मध्यवर्ती ग्राहक सहकार संस्था१०.९०%
मच्छीमार संस्था१०.९०%
मजुर सहकारी संस्था१०.९०%
महिला औद्योगिक संस्था१०.९०%
इतर औद्योगिक संस्था१०.९०%
बेरोजगार / सेवा / नाविन्यपूर्ण संस्था१०.९०%
१०गृहनिर्माण सहकारी संस्था (इमारत दरुुस्ती बांधकाम व सोलर सिस्टम)१०.९०%
११गृहनिर्माण सहकारी संस्था इमारत पुनर्विकास / पुनर्बांधणी१२.५०%
१२इतर सहकारी संस्था१०.९०%
१३संस्थांच्या माध्यमातून घरकर्ज१०.५०%
१४कॉर्पोरेट कर्ज१२.५०%
१५(वैयक्तिक कर्ज तपशील) घरकर्ज
१५ वर्ष

गिरणी कामगार सवलतीचा व्याजदर
महिलांसाठी(फ्लोटिंग)-८.५०%
पुरुषांसाठी (फ्लोटिंग)-८.६५%
सर्वांसाठी(फिक्स)-९.५०%
०९.५०%
१६वाहन कर्ज१०.००%
१७मशिनरी तारण गृहकर्ज११.५०%
१८स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज११.५०%
१९शैक्षणिक कर्ज१०.००%
२०वैयक्तिक बिल डिस्काऊंटिंग१४.५०%
२१व्यावसायिक / धंदवेाईक व्यापारी/नव उद्योजक (अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा अंतर्गत येणारे नवं उद्योजक इत्यादींसाठी)१२.००%
२२महिलांसाठी नवीन रिक्षा खरेदीसाठी वाहन तारण०९.५०%
२३नव उद्योजक व्यावसायिक कर्ज फक्त (महिला बचत गट /महिला मंडळ यांचे करिता)०९.५०%
२४ठेव तरलता राखणेसाठी अल्प मुदत कर्ज (नागरीपतसंस्था व पगारदार संस्था)०२.००% ठेवीवरील व्याजदरा पेक्षा जादा
२५बृहनमुंबईतील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मधिल शिक्षक / शिक्षके तर कर्मचारी यांना मुदत कर्ज१०.००%
२६बृहनमुंबईतील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता पॉवर जनरेटर / लिफ्ट बसविणे / रंगरंगोटी इ. साठी कर्ज१०.५०%
२७सेवा क्षेत्राशी निगडीत / व्यवसायासाठी१२.५०%
२८पगारदार व्यक्तींसाठीचे वैयक्तिक कर्ज१२.५०%
२९सोनेतारण अधिकर्ष कर्ज (रू. २५.०० लाखांपर्यंत)१०.९०%
३०सोनेतारण बुलेट कर्ज (रू. २.०० लाखांपर्यंत)१०.९०%
३१एन.एस.सी. किसान विकास पत्र, तारण अधिकर्ष कर्ज१०.९०%
३२जीवन विमा पॉलीसीचे तारण कर्ज१०.९०%
३३मुदत ठेवी तारणावर अधिकर्ष सवलतठेवीवरील व्याजदरा पेक्षा जादा ०.४५%
३४तात्पुरते अधिकर्ष कर्ज१७.००%
३५स्वयंसहायत्ता बचत गट१२.००%
३६आय.बी.पी.(सहकारी संस्था व वैयक्तिक)१६.००%

उपोरोक्त दरासाठी खालील अटी लागू राहतील.

  • कर्जा वरील व्याजदर दि .०१/०८/२०१८ रोजी व तदनंतर नवीन मंजूर होणाऱ्या कर्जासाठी लागू राहतील.
  • मुदत कर्जा वरील व्याजदर हे बदलतेअसनू दर वर्षी ते रीसेट करण्यात येतील.
  • या पूर्वी मंजूर झालेल्या व उचल झालेल्या घरकर्जा वरील व्याजदर १०% पेक्षा जास्त असल्यास सदरचे व्याजदर कर्जदार याच्या लेखी विनंतीनसुार परतफेड क्षमता व परतफेड हफ्ता रक्कम व उर्वरित कर्ज परतफेडी साठी उपलब्ध कालावधी विचारात घेऊन द.सा.द.शे. ९.५०% या मिक्स व्याजदराने रीसेट करून देण्यात येतील.
  • घरकर्जा वरील व्याजदर रीसेट करून देतेवेळी कर्ज येणेबाकी रक्कमेवर १% प्रमाणे रीसेट चार्जेस करासही एक रक्कमि आकारण्यात यावेत व कर्जदारा कडून रीसेट चार्जेसचा भरणा झालेनंतर कर्ज हफ्ता परतफेडीच्या तारखपेासनू घर कर्जा वरील व्याजदर रीसेट करून देण्यात येतील.
  • नवीन व जुन्या घरकर्जा वर मंजुर होणाऱ्या (गिरणी कामगारांच्या घरकर्जा सह)नवीन टॉपअप कर्जा वरील व्याजदर हे द.सा.द.शे. ९.५०% व्याजदरा प्रमाणे फिक्स राहतील.सदर दोन्ही कर्जा ची एकत्रित कर्ज रु ४०.०० लाख या प्रमाणे राहील.
  • बँके च्या कर्ज धोरणनुसार अन्य बँका अथवा आर्थिक संस्था कडील घरकर्ज टेक ओवर करणेसाठी मंजुर होणाऱ्या घरकर्जा वरील व्याज दर हे घर कर्ज साठी असलेल्या वरील व्याज दराप्रमाणे तर टॉपअप कर्जासाठी व्याजदर द.सा.द.शे. ९.५०% या प्रमाणे फिक्स राहील. सदर दोन्ही कर्जाची एकत्रित कर्जमर्यादा रु.४०.०० लाख या प्रमाणे राहील.
  • दि. ०१/०४/२०१७ पासून मंजूर झालेल्या नवीन घर कर्जा वरील फ्लोटिंग पद्धतीचे व्याजदरामध्ये प्रतिवर्षी एक अपील पासनू बदल करून परतफेड हफ्ता रक्कम, कर्ज परतफेड उर्वरित कालावधी विचारात घेऊन बदललेल्या व्याजदरा नुसार पुनर्रचित करण्यात येईल.
  • कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते दरमहा व्याजासह(DAILY REDUCING BALANCE)पद्धतीने निश्चित करण्यात येतील.
  • ज्या पगारदार सहकारी संस्था मंजूर कर्जरक्कमेच्या ७०% एवढया रक्कमेच्या मुदत ठेवी लीनमार्क व डिसचार्ज करून ठरावासह बँके च्या ताब्यात देतील अशा संस्थांच्या कर्जा वरील व्याजदर द .सा.द.शे. ९.६५% प्रमाणे राहील.

MDCC Logo