progress

बँकेचा यशालेख

बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती

तपशीलआर्थिक वर्ष
२००८-०९२००९-१०२०१०-११२०११-१२२०१२-१३२०१३-१४२०१४-१५२०१५-१६२०१६-१७२०१७-१८
१. भाग भांडवल५८.८५६५.८८७१.६४७४.३०७८.०७८४.०२९७.७४१००.८९१०२.०५१०६.२७
२. राखीव आणि इतर निधी५८५.८३६५३.८२६८९.९५८२.११६४६.४३९०७.००८७८.३७५८४.३७५३९.७०६५१.८९
३. ठेवी २५९०.३४३२१८.४४२९६७.७८३१५९.२९३६०३.७४३९६६.७३४२७१.२९४५०४.६५४८९४.५८५१८१.६५
४. गुंतवणूक१६६०.३९२२६७.२५१७७८.१११९४४.६२२०५८.२५२१६८.७३२६३५.९५३०८६.०९३६४९.८७३३४३.९७
५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स१४३१.६११४३०.२७१५५९.१३१८६७.१७२१५६.६७२०५८.६२१८१५.००१५०९.००१६९६.०५२५११.३४
६. कार्यशील भांडवल३५६१.२४४२५१.७९३९२२.६६४३१३.१२४७४७.४४५०२९.०६५३०६.५५५२३१.१५६१७१.०१६५८९.०६
७. निव्वळ नफा१५.४१७.३२०.८१२२.०८२.३७१०.०३१२.२४१२.५७१३.०५००.२९
८. सी. डी.गुणोत्तर %५५.२७४४.४४५२.५४५९.१०५९.८५५१.९०४२.४९३३.५०३४.६५४८.४७
९. सदस्यता
अ) सोसायटी१४७३७१५१९११५८५२१६५९४१६८८११७०९२१७२८२१७३००१७५०३१७६५१
ब) वैयक्तिक१७९५१७९०१७८९१७८६१७८२१७७४१७७२१७७११७७०१७६०
क) वजा-नोंदणीकृत१४२१४२१४११३९१३९१३९१३९१३९
१०. एकूण सदस्यता१६६७४१७१२३१७७८२१८५१९१८८०२१९००५१९१९३१९२१०१९२७३१९४११
११. शाखांची संख्या४३४३४४४९५१५२५३५३५३५३
१२. वाढीव काउंटरची संख्या१९१८१५१५
१३. लेखापरीक्षण वर्ग

MDCC Logo