progress

बँकेचा यशालेख

बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती

तपशीलआर्थिक वर्ष
२०१३-१४२०१४-१५२०१५-१६२०१६-१७२०१७-१८२०१८-१९२०१९-२०२०२०-२१२०२१-२२२०२२-२३
१. भाग भांडवल८४.०२९७.७४१००.८९१०२.०५१०६.२७१०४.७७११२.४४१४३.९११६७.११९४.५४
२. राखीव आणि इतर निधी९०७.००८७८.३७५८४.३७५३९.७०६४९.५२६२०.२२७२१.६६६४८.७८७०३.०९८८२.७७
३. ठेवी ३९६६.७३४२७१.२९४५०४.६५४८९४.५८५१८१.६५५६८९.२८६०२१.३०६४९५.७४६६४८.४०६९३१.९२
४. गुंतवणूक२१६८.७३२६३५.९५३०८६.०९३६४९.८७३३४३.९७२७६६.२७२५६२.३३२८०४.२४३००८.८५३०५३.४२
५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स२०५८.६२१८१५.००१५०९.००१६९६.०५२५११.३४२९५९.५२३४७५.७७३८३५.५५३७८७.३३४२५३.९३
६. कार्यशील भांडवल५०२९.८२५३०६.५५५२३१.१५६१७१.०१६५८९.०६६४७३.९९६८९३.५३७४१७.१५७६६६.८५८२५२.१०
७. निव्वळ नफा१०.०३१२.२४१२.५७१३.०५००.२९१०.०७-४५.०४८.१४२१.४८२८.००
८. सी. डी.गुणोत्तर %५१.९०४२.४९३३.५०३४.६५४८.४७५२.०२५७.७२५९.०५५६.९७६१.३७
९. सदस्यता
अ) सोसायटी१७०९२.००१७२८२.००१७३००.००१७५०३.००१७६५१.००१७९६८.००१८०७३.००१८१४६.००१८२९४.००१८३०८.००
ब) वैयक्तिक१७७४.००१७७२.००१७७१.००१७७०.००१७६०.००१७५८.००१७५७.००१७६४.००१७६५.००१७७६.००
क) वजा-नोंदणीकृत१३९.००१३९.००१३९.००१३९.००१३९.००१३९.००१३९.००१३९.००
१०. एकूण सदस्यता१८८६६.००१९०५४.००१९०७१.००१९२७३.००१९४११.००१९७२६.००१९८३०.००१९९१०.००२००५९.००२००८४.००
११. शाखांची संख्या५२.००५३.००५३.००५३.००५३.००५३.००५३.००५३.००५३.००५०.००
१२. वाढीव काउंटरची संख्या३.००३.००४.००४.००४.००३.००३.००२.००३.००३.००
१३. लेखापरीक्षण वर्ग

MDCC Logo