progress

बँकेचा यशालेख

बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती

तपशीलआर्थिक वर्ष
२००८-०९२००९-१०२०१०-११२०११-१२२०१२-१३२०१३-१४२०१४-१५२०१५-१६२०१६-१७२०१७-१८२०१८-१९२०१९-२०२०२०-२१२०२१-२२
१. भाग भांडवल५८.८५६५.८८७१.६४७४.३०७८.०७८४.०२९७.७४१००.८९१०२.०५१०६.२७१०४.७७११२.४४१४३.९११६७.१
२. राखीव आणि इतर निधी५८५.८३६५३.८२६८९.९५८२.११६४६.४३९०७.००८७८.३७५८४.३७५३९.७०६५१.८९६४९.१४७२१.६६६४८.७८७०३.०९
३. ठेवी २५९०.३४३२१८.४४२९६७.७८३१५९.२९३६०३.७४३९६६.७३४२७१.२९४५०४.६५४८९४.५८५१८१.६५५६८९.२८६०२१.२९६४९५.७४६६४८.४
४. गुंतवणूक१६६०.३९२२६७.२५१७७८.१११९४४.६२२०५८.२५२१६८.७३२६३५.९५३०८६.०९३६४९.८७३३४३.९७२७६६.२७२५६२.३३२८०४.२४३००८.८५
५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स१४३१.६११४३०.२७१५५९.१३१८६७.१७२१५६.६७२०५८.६२१८१५.००१५०९.००१६९६.०५२५११.३४२९५९.५२३४७५.७७३८३५.५५३७८७.३४
६. कार्यशील भांडवल३५६१.२४४२५१.७९३९२२.६६४३१३.१२४७४७.४४५०२९.०६५३०६.५५५२३१.१५६१७१.०१६५८९.०६६४७३.९९६८९३.५३७४१७.१५७६६६.८५
७. निव्वळ नफा१५.४१७.३२०.८१२२.०८२.३७१०.०३१२.२४१२.५७१३.०५००.२९१०.०७-४५.०४८.१४२१.४८
८. सी. डी.गुणोत्तर %५५.२७४४.४४५२.५४५९.१०५९.८५५१.९०४२.४९३३.५०३४.६५४८.४७५२.०२५७.७२५९.०५५६.९७
९. सदस्यता
अ) सोसायटी१४७३७१५१९११५८५२१६५९४१६८८११७०९२१७२८२१७३००१७५०३१७६५११७९६८१८०७३१८१४६१८२९४
ब) वैयक्तिक१७९५१७९०१७८९१७८६१७८२१७७४१७७२१७७११७७०१७६०१७५८१७५७१७६४१७६५
क) वजा-नोंदणीकृत१४२१४२१४११३९१३९१३९१३९१३९१३९१३९१३९१३९
१०. एकूण सदस्यता१६६७४१७१२३१७७८२१८५१९१८८०२१९००५१९१९३१९२१०१९२७३१९४१११९७२६१९८३०१९९१०२००५९
११. शाखांची संख्या४३४३४४४९५१५२५३५३५३५३५३५३५३५३
१२. वाढीव काउंटरची संख्या१९१८१५१५
१३. लेखापरीक्षण वर्ग

MDCC Logo