progress

बँकेचा यशालेख

बँकेची १० वर्षाची आर्थिक स्थिती

तपशीलआर्थिक वर्ष
२०१३-१४२०१४-१५२०१५-१६२०१६-१७२०१७-१८२०१८-१९२०१९-२०२०२०-२१२०२१-२२२०२२-२३
१. भाग भांडवल८४.०२९७.७४१००.८९१०२.०५१०६.२७१०४.७७११२.४४१४३.९११६७.११९४.५४
२. राखीव आणि इतर निधी९०७.००८७८.३७५८४.३७५३९.७०६५१.८९६४९.१४७२१.६६६४८.७८७०३.०९८८२.७६
३. ठेवी ३९६६.७३४२७१.२९४५०४.६५४८९४.५८५१८१.६५५६८९.२८६०२१.२९६४९५.७४६६४८.४६९३१.९२
४. गुंतवणूक२१६८.७३२६३५.९५३०८६.०९३६४९.८७३३४३.९७२७६६.२७२५६२.३३२८०४.२४३००८.८५३०५३.४२
५. कर्ज आणि ऍडव्हान्स२०५८.६२१८१५.००१५०९.००१६९६.०५२५११.३४२९५९.५२३४७५.७७३८३५.५५३७८७.३४४२५३.९३
६. कार्यशील भांडवल५०२९.०६५३०६.५५५२३१.१५६१७१.०१६५८९.०६६४७३.९९६८९३.५३७४१७.१५७६६६.८५८२५२.१०
७. निव्वळ नफा१०.०३१२.२४१२.५७१३.०५००.२९१०.०७-४५.०४८.१४२१.४८२८.००
८. सी. डी.गुणोत्तर %५१.९०४२.४९३३.५०३४.६५४८.४७५२.०२५७.७२५९.०५५६.९७६१.३७
९. सदस्यता
अ) सोसायटी१७०९२१७२८२१७३००१७५०३१७६५११७९६८१८०७३१८१४६१८२९४१८३०८
ब) वैयक्तिक१७७४१७७२१७७११७७०१७६०१७५८१७५७१७६४१७६५१७७६
क) वजा-नोंदणीकृत१३९१३९१३९१३९१३९१३९१३९१३९
१०. एकूण सदस्यता१९००५१९१९३१९२१०१९२७३१९४१११९७२६१९८३०१९९१०२००५९२००८४
११. शाखांची संख्या५२५३५३५३५३५३५३५३५३५०
१२. वाढीव काउंटरची संख्या
१३. लेखापरीक्षण वर्ग

MDCC Logo