loans

कर्जे

दि.२८/०२/२०२२ रोजीच्या मा.संचालक मंडळ सभा ठराव क्र. ०६ अन्वये सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध कर्जाकरिता सुधारित व्याज दर मंजूर करण्यात आले असून दि.२८/०२/२०२२ पासून नवीन मंजूर / नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या कर्जाकरिता खालील प्रमाणे नमूद व्याज दर लागू करण्यात येत आहेत.

अणुक्रमकर्ज प्रकार तपशीलदि.२८/०२/२०२२ पासून सुधारितव्याजदर (द .सा.द.शे.)
नागरी सहकारी संस्था९.३०%
पगारदार सहकारी संस्था
A -GRADE
B -GRADE
C -GRADE

८. ९०%
९.१५%
९.४०%
नागरी सहकारी पतसंस्था
A -GRADE
B -GRADE
C -GRADE

९.६५%
९.७५%
१०.००%
मच्छीमार सहकारी संस्था९.९०%
मजुर सहकारी संस्था९.९०%
गृहनिर्माण सहकारी संस्था कर्ज९.९०%
महिला व इतर औद्योगिक संस्था कर्ज९.९०%
ग्राहक सहकारी संस्था (प्राथमिक व मध्यवर्ती)९.९०%
बिल डिस्काऊंटिंग सहकारी संस्था कर्ज९.९०%
१०सहकारी संस्थासाठी कार्यालयीन जागा खरेदीसाठीचे मध्यम मुदत कर्ज९.५०%
११सहकारी संस्थासाठी स्वमालकीच्या कार्यालयीन जागेच्या तारणावरील मुदत कर्ज१०.००%
१२बेरोजगार / सेवा / नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था व इतर अनुषंगिक सहकारी संस्थांचे कर्ज९.९०%
१३गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज९.९०%
१४बृहनमुंबईतील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज९.९०%
१५गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी घनकचरा विल्हेवाटीसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी कर्ज८.९०%
१६संस्थांच्या माध्यमातून घर कर्जाबाबत कर्ज९.००%
१७संस्थांच्या माध्यमातून सोनेतारण कर्ज (संस्थेस इन्सेंटिव्ह)मिळालेल्या व्याजाच्या १/२%
१८पगारदार कर्मचारी सहकारी संस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्जठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा
१९नागरी सहकारी पतसंस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्जठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा
२०किसान क्रेडिटकार्ड कर्ज (मच्छीमार सहकारी संस्थाचे सभासदांसाठी)७.००%

 


MDCC Logo