loans

कर्जे

दि.२८/०२/२०२२ रोजीच्या मा.संचालक मंडळ सभा ठराव क्र. ०६ अन्वये सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध कर्जाकरिता सुधारित व्याज दर मंजूर करण्यात आले असून दि.२८/०२/२०२२ पासून नवीन मंजूर / नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या कर्जाकरिता खालील प्रमाणे नमूद व्याज दर लागू करण्यात येत आहेत.
अणुक्रम कर्ज प्रकार तपशील दि.२८/०२/२०२२ पासून सुधारितव्याजदर (द .सा.द.शे.)
नागरी सहकारी संस्था ९.३०%
पगारदार सहकारी संस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE ८. ९०% ९.१५% ९.४०%
नागरी सहकारी पतसंस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE ९.६५% ९.७५% १०.००%
मच्छीमार सहकारी संस्था ९.९०%
मजुर सहकारी संस्था ९.९०%
गृहनिर्माण सहकारी संस्था कर्ज ९.९०%
महिला व इतर औद्योगिक संस्था कर्ज ९.९०%
ग्राहक सहकारी संस्था (प्राथमिक व मध्यवर्ती) ९.९०%
बिल डिस्काऊंटिंग सहकारी संस्था कर्ज ९.९०%
१० सहकारी संस्थासाठी कार्यालयीन जागा खरेदीसाठीचे मध्यम मुदत कर्ज ९.५०%
११ सहकारी संस्थासाठी स्वमालकीच्या कार्यालयीन जागेच्या तारणावरील मुदत कर्ज १०.००%
१२ बेरोजगार / सेवा / नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था व इतर अनुषंगिक सहकारी संस्थांचे कर्ज ९.९०%
१३ गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज ९.९०%
१४ बृहनमुंबईतील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज ९.९०%
१५ गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी घनकचरा विल्हेवाटीसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी कर्ज ८.९०%
१६ संस्थांच्या माध्यमातून घर कर्जाबाबत कर्ज ९.००%
१७ संस्थांच्या माध्यमातून सोनेतारण कर्ज (संस्थेस इन्सेंटिव्ह) मिळालेल्या व्याजाच्या १/२%
१८ पगारदार कर्मचारी सहकारी संस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्ज ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा
१९ नागरी सहकारी पतसंस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्ज ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा
२० किसान क्रेडिटकार्ड कर्ज (मच्छीमार सहकारी संस्थाचे सभासदांसाठी) ७.००%
दि. ०३/०५/२०२३ रोजीच्या अल्को समिती सभेतील ठराव क्रमांक ३ अन्वये दि. १२/०५/२०२३ पासून व्यक्तिगत घरकर्ज व सोनेतारण अधिकर्ष कर्जावरील व्याजदर खालील नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील.
अणुक्रम कर्ज प्रकार तपशील सुधारित व्याजदर द.सा.द.शे. दि. १२/०५/२०२३ पासून
व्यक्तिगत घरकर्ज (गिरणी कामगार घरकर्जासह) २० वर्षे सर्वांसाठी फ्लोटिंग – ८.५०%, फिक्स – ८.७५%
सोनेतारण अधिकर्ष कर्ज (रु. ४०.०० लाखांपर्यंत) सोनेतारण बुलेट कर्ज (रु. २.०० लाखांपर्यंत) ८.५०%
व्यक्तिगत घरकर्ज टॉपअप लोन ९.७५%
उपरोक्त व्याजदरासाठी खालीलप्रमाणे अटी लागू राहतील.
  1. कर्जावरील व्याजदर दि. १२/०५/२०२३ रोजी व तदनंतर नव्याने मंजूर होणाऱ्या कर्जासाठी लागू राहतील.
  2. दिनांक १२/०५/२०२३ पासून नव्याने तसेच नूतनीकरण करून मंजूर होणाऱ्या सोनेतारण कर्जाकरिता ८.५०% व्याजदर लागू राहील याची नोंद घेण्यात यावी.
  3. कार्यालयीन परिपत्रक क्र. ६६८६ दि. ०२/१२/२०२१ नुसार व्यक्तिगत घरकर्ज, सोनेतारण अधिकर्ष / सोनेतारण बुलेट कर्ज व व्यक्तिगत घरकर्ज टॉपअप लोन वगळता वाहनकर्ज व स्थावर मालमत्ता तारण कर्जाकरिता सदरील कार्यालयीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेले प्रचलित केलेले व्याजदरच लागू राहतील.
  4. कोणतेही रिटेल कर्ज मंजूर करते वेळी व्यक्तिगत घरकर्ज वगळता एकूण कमाल कर्ज मर्यादेचे (Exposure Limit) रु. ४०.०० लाख उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

MDCC Logo