Financial Position

आर्थिक स्तिथी

(रुपये कोटींमध्ये)

अ.क्र.तपशील३१.०३.२०१७३१.०३.२०१८
१.भाग भांडवल१०२.०५१०६.२७
२.राखीव व इतर निधी५३९.७०६५१.८९
३.ठेवी४८९४.५८५१८१.६५
४.गुंतवणूक३६४९.८७३३४३.९७
५.कर्ज व ऍडव्हान्स१६९६.०५२५११.३४
६.उधार/कर्ज३८.००५८०.४७
७.कार्यशील भांडवल६१७१.०१६५८९.०६
८.नफा१३.०५०.२९
९.सी.डी.गुणोत्तर३४.६५४८.४७
सदस्यता:
१०.वैयक्तिक१७७०१७६०
सोसायटी१७५०३१७६५१
एकूण१९२७३१९४११
ठेवी
कमी किंमत९३२.७६१०८५.२४
उच्च किंमत३९६१.८२४०९६.४१
एकूण४८९४.५८५१८१.६५

MDCC Logo