Financial Position

आर्थिक स्तिथी

(रुपये कोटींमध्ये)

 
अ.क्र.तपशील३१.०३.२०२२३१.०३.२०२३ (ऑडिटेड)
१.भाग भांडवल१६७.१०१९४.५४
२.राखीव व इतर निधी७०३.०९८८२.७७
३.ठेवी६६४८.४०६९३१.९२
४.गुंतवणूक३००८.८५३०५३.४२
५.कर्ज व ऍडव्हान्स३७८७.३३४२५३.९३
६.उधार/कर्ज०.००५८.५२
७.कार्यशील भांडवल७६६६.८५८२५२.१०
८.नफा२१.४८२८.००
९.सी.डी.गुणोत्तर५६.९७६१.३७
 सदस्यता:
१०.वैयक्तिक१७६५१७७६
 सोसायटी१८२९४१८३०८
 एकूण२००५९२००८४
 ठेवी
 कमी किंमत१०५४.४९११११.७७
 उच्च किंमत५५९३.९१५८२०.१५
 एकूण६६४८.४०६९३१.९२

MDCC Logo