Financial Position

आर्थिक स्तिथी

(रुपये कोटींमध्ये)

 
अ.क्र.तपशील३१.०३.२०२१३१.०३.२०२२ (ऑडिटेड)
१.भाग भांडवल१४३.९११६७.१०
२.राखीव व इतर निधी६४८.७८७०३.०९
३.ठेवी६४९५.७४६६४८.४०
४.गुंतवणूक२८०४.२४३००८.८५
५.कर्ज व ऍडव्हान्स३८३५.५५३७८७.३४
६.उधार/कर्ज  
७.कार्यशील भांडवल७४१७.१५७६६६.८५
८.नफा८.१४२१.४८
९.सी.डी.गुणोत्तर५९.०५५६.९७
 सदस्यता:
१०.वैयक्तिक१७६४१७६५
 सोसायटी१८१४६१८२९४
 एकूण१९९१०२००५९
 ठेवी
 कमी किंमत९५०.०२१०१०.१०
 उच्च किंमत५५४५.७२५६३८.३०
 एकूण६४९५.७४६६४८.४०

MDCC Logo