Financial Position

आर्थिक स्तिथी

(रुपये कोटींमध्ये)

ऑडिटेड/अनऑडिटेड
अ.क्र.तपशील३१.०३.२०२०३१.०३.२०२१ (अन-ऑडिटेड)
१.भाग भांडवल११२.४४१४३.९१
२.राखीव व इतर निधी७२१.६६७०२.८९
३.ठेवी६०२१.३०६४९५.७४
४.गुंतवणूक२५६२.३३२८०४.२४
५.कर्ज व ऍडव्हान्स३४७५.७७३८३५.५२
६.उधार/कर्ज  
७.कार्यशील भांडवल६८९३.५३७४९२.१२
८.नफा-४५.०४८.१३
९.सी.डी.गुणोत्तर५७.७२५९.०५
सदस्यता:
१०.वैयक्तिक१८०७३१८१४६
सोसायटी१७५७१७६४
एकूण१९८३०१९९१०
ठेवी
कमी किंमत१०१९.३६१०१४.५१
उच्च किंमत५००१.९४५४८१.२३
एकूण६०२१.३०६४९५.७४

MDCC Logo