Financial Position

आर्थिक स्तिथी

(रुपये कोटींमध्ये)

अ.क्र. तपशील ३१.०३.२०२२ ३१.०३.२०२३ (ऑडिटेड)
१. भाग भांडवल १६७.१० १९४.५४
२. राखीव व इतर निधी ७०३.०९ ८८२.७६
३. ठेवी ६६४८.४० ६९३१.९२
४. गुंतवणूक ३००८.८५ ३०५३.४२
५. कर्ज व ऍडव्हान्स ३७८७.३४ ४२५३.९३
६. उधार/कर्ज ०.०० ५८.५२
७. कार्यशील भांडवल ७६६६.८५ ८२५२.१०
८. नफा २१.४८ २८.००
९. सी.डी.गुणोत्तर ५६.९७ ६१.३७
सदस्यता:
१०. वैयक्तिक १७६५ १७७६
सोसायटी १८२९४ १८३०८
एकूण २००५९ २००८४
ठेवी
कमी किंमत १०१०.१० ११०९.०१
उच्च किंमत ५६३८.३० ५८२२.९१
एकूण ६६४८.४० ६९३१.९२

MDCC Logo