Financial Result

आर्थिक परिणाम

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित

संक्षिप्त ताळेबंद आणि कार्यरत परिणाम (ऑडिट)
(रुपये लाखांमध्ये)
 तपशीलमागील वर्ष ३१.०३.२०१८ चालू वर्ष ३१.०३.२०१९
 ताळेबंद
 भांडवल१०६२७.३६१०४७७. १०
 साठा आणि अतिरिक्त६८५४८.६७६४८३०.४५
 ठेवी५१८१६४.९६५६८९२८.४९
 कर्ज५८०४६.८८०.००
 इतर उत्तरदायित्व५६५६७.०९३१९८.०९
 एकूण देयता७११९५४.९६६४७४३४.१३
 रोख आणि बँक शिल्लक१७२०४.३७२०२१०.९४
 गुंतवणूक३३४३९७.१४२७६६२६.६६
 कर्ज आणि आगाऊ२५११३४.४१२९५९५२.१४
 इतर मालमत्ता१०९२१९.०३५४६४४.३९
 एकूण मालमत्ता७११९५४.९५६४७४३४.१३
 नफा आणि तोटा खाती
 व्याज उत्पन्न४४८१६.४१४९५३९.६९
 इतर उत्पन्न५३०४.०९३५८४.७७
 एकूण उत्पन्न५०१२०.५०५३१२४.४६
 व्याज खर्च३४०८८.६३३६४९५.७८
 इतर खर्च१६००२.६९१५६२१.७
 एकूण खर्च५००९१.३२५२११७.४८
 नफा आणि तोटा२९.१८१००६.९८
 इतर कार्यरत परिणाम
 सी डी गुणोत्तर (%)४८.४७५२.०२
 सकल एनपीए१७९४४.०२२७१५१.०२
 नेट एनपीए३१३६.६३१००५०.४१
 % एकूण एनपीए ते एकूण आगाऊ ७.१५९.१७
 % नेट एनपीए ते नेट लोन१.३३३.७४
 भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (%)११.२२९.६४
 निव्वळ किंमत१९६९९.०११९५३३.२१

MDCC Logo