Financial Result

आर्थिक परिणाम

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित

संक्षिप्त ताळेबंद आणि कार्यरत परिणाम (ऑडिट)
  (रुपये लाखांमध्ये)
 तपशीलमागील वर्ष ३१.०३.२०२२ *चालू वर्ष ३१.०३.२०२३ (अनऑडिटेड)
 ताळेबंद  
 भांडवल१६७०९.८८१९४५३.८८
 साठा आणि अतिरिक्त७७३२४.४१९६०९४.८
 ठेवी६६४८४०.२४६९३१९२.१२
 कर्ज०.००५८५१.७५
 इतर उत्तरदायित्व७८१०.७९३०६१६.६९
 एकूण देयता७६६६८५.३२८४५२०९.२४
   
 रोख आणि बँक शिल्लक३११८१.५३३३३५९.३९
 गुंतवणूक३००८८४.५८३०५३४१.८९
 कर्ज आणि आगाऊ३७८७३३.६४४२५३९३.४६
 इतर मालमत्ता५५८८५.५७८१११४.५
 एकूण मालमत्ता७६६६८५.३२८४५२०९.२४
   
 नफा आणि तोटा खाती  
 व्याज उत्पन्न५१२७५.२४५५३५७.४०
 इतर उत्पन्न२३३९.९३१०१९९.७४
 एकूण उत्पन्न५३६१५.१७६५५५७.१४
 व्याज खर्च३२८२३.२६३२२४०.५९
 इतर खर्च१८६४३.४८३०५१६.९४
 एकूण खर्च५१४६६.७४६२७५७.५३
 नफा आणि तोटा२१४८.४३२७९९.६१
   
 इतर कार्यरत परिणाम  
 सी डी गुणोत्तर (%)५६.९७६१.३७%
   
 सकल एनपीए५१०३३.६७४५५९५.०५
 नेट एनपीए२६३१८.०५१६८७९.४३
 % एकूण एनपीए ते एकूण आगाऊ १३.४७%१०.७२%
 % नेट एनपीए ते नेट लोन७.४३%४.२६%
 भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (%)११.१४%११.५३%
 निव्वळ किंमत२८१६२.५४३३९४५.१४

MDCC Logo