Financial Result

आर्थिक परिणाम

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित

संक्षिप्त ताळेबंद आणि कार्यरत परिणाम (ऑडिट)
(रुपये लाखांमध्ये)
 तपशीलमागील वर्ष ३१.०३.२०२० चालू वर्ष ३१.०३.२०२१ (अनऑडिटेड)
 ताळेबंद
 भांडवल११२४३.९३१४३९०.७३
 साठा आणि अतिरिक्त७२१६५.६३७११०२.२२
 ठेवी६०२१२९.८७६४९५७४.२५
 कर्ज६४०.०००.००
 इतर उत्तरदायित्व३१७६.७४१४१४५.२३
 एकूण देयता६८९३५६.१७७४९२१२.४३
 रोख आणि बँक शिल्लक२२६४०.१८२४७४३.३५
 गुंतवणूक२५६२३३.०६२८०४२३.६५
 कर्ज आणि आगाऊ३४७५७७.३०३८३५५१.९४
 इतर मालमत्ता६२९०५.६३६०४९३.४९
 एकूण मालमत्ता६८९३५६.१७७४९२१२.४३
 नफा आणि तोटा खाती
 व्याज उत्पन्न४९८४८.३४५४१८५.४०
 इतर उत्पन्न४१०५.५०५३४२.९६
 एकूण उत्पन्न५३९५३.८४५९५२८.३६
 व्याज खर्च४००८२.१७३८५४६.४७
 इतर खर्च१८३७५.८५१५६६४.८४
 एकूण खर्च५८४५८.०२५४२११.३१
 नफा आणि तोटा-४५०४.१८८१२.८७
 इतर कार्यरत परिणाम
 सी डी गुणोत्तर (%)५७.७२५९.०५
 सकल एनपीए६६४६२.०८३६९९३.६७
 नेट एनपीए४३८४६.४६१५९२८.०५
 % एकूण एनपीए ते एकूण आगाऊ १९.१२९.६५
 % नेट एनपीए ते नेट लोन१३.४९४.३९
 भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (%)८.३०१०.९१
 निव्वळ किंमत१४५८०.१०२७९६७.२८

MDCC Logo