Financial Result

आर्थिक परिणाम

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित

संक्षिप्त ताळेबंद आणि कार्यरत परिणाम (ऑडिट)
(रुपये लाखांमध्ये)
 तपशील मागील वर्ष ३१.०३.२०२१ चालू वर्ष ३१.०३.२०२२ (अनऑडिटेड)
 ताळेबंद
 भांडवल १४३९०.७३ १६७०९.८८
 साठा आणि अतिरिक्त ७११०२.२२ ७७३२४.४१
 ठेवी ६४९५७४.२५ ६६४८४०.२५
 कर्ज ०.०० ०.००
 इतर उत्तरदायित्व १४१४५.२३ ७८१०.७९
 एकूण देयता ७४९२१२.४३ ७६६६८५.३३
 रोख आणि बँक शिल्लक २४७४३.३५ ३११८१.५३
 गुंतवणूक २८०४२३.६५ ३००८८४.५८
 कर्ज आणि आगाऊ ३८३५५१.९४ ३७८७३३.६४
 इतर मालमत्ता ६०४९३.४९ ५५८८५.५७
 एकूण मालमत्ता ७४९२१५.१७ ७६६६८५.३२
 नफा आणि तोटा खाती
 व्याज उत्पन्न ५४१८८.१३ ५१२७५.२४
 इतर उत्पन्न ५३४२.९६ २३३९.९३
 एकूण उत्पन्न ५९५३१.०९ ५३६१५.१७
 व्याज खर्च ३८५४६.४७ ३२८२३.२६
 इतर खर्च १५६६६.४३ १८६४३.४८
 एकूण खर्च ५४२१२.९० ५१४६६.७४
 नफा आणि तोटा ५३१८.१९ २१४८.४३
 इतर कार्यरत परिणाम
 सी डी गुणोत्तर (%) ५९.०५ ५६.९७
 सकल एनपीए ३७२३९.०१ ५१०३३.६७
 नेट एनपीए १६१७३.३९ २६३१८.०५
 % एकूण एनपीए ते एकूण आगाऊ ९.७१ १३.४७
 % नेट एनपीए ते नेट लोन ४.४६ ७.४३
 भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (%) १०.७६ ११.१४
 निव्वळ किंमत २७९७३.४७ २८१६२.५४

MDCC Logo