Financial Result

आर्थिक परिणाम

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित

संक्षिप्त ताळेबंद आणि कार्यरत परिणाम (ऑडिट)
(रुपये लाखांमध्ये)
 तपशीलमागील वर्ष ३१.०३.२०२१ चालू वर्ष ३१.०३.२०२२ (अनऑडिटेड)
 ताळेबंद
 भांडवल१४३९०.७३१६७०९.८८
 साठा आणि अतिरिक्त७११०२.२२७७३२४.४१
 ठेवी६४९५७४.२५६६४८४०.२५
 कर्ज०.०००.००
 इतर उत्तरदायित्व१४१४५.२३७८१०.७९
 एकूण देयता७४९२१२.४३७६६६८५.३३
 रोख आणि बँक शिल्लक२४७४३.३५३११८१.५३
 गुंतवणूक२८०४२३.६५३००८८४.५८
 कर्ज आणि आगाऊ३८३५५१.९४३७८७३३.६४
 इतर मालमत्ता६०४९३.४९५५८८५.५७
 एकूण मालमत्ता७४९२१५.१७७६६६८५.३२
 नफा आणि तोटा खाती
 व्याज उत्पन्न५४१८८.१३५१२७५.२४
 इतर उत्पन्न५३४२.९६२३३९.९३
 एकूण उत्पन्न५९५३१.०९५३६१५.१७
 व्याज खर्च३८५४६.४७३२८२३.२६
 इतर खर्च१५६६६.४३१८६४३.४८
 एकूण खर्च५४२१२.९०५१४६६.७४
 नफा आणि तोटा५३१८.१९२१४८.४३
 इतर कार्यरत परिणाम
 सी डी गुणोत्तर (%)५९.०५५६.९७
 सकल एनपीए३७२३९.०१५१०३३.६७
 नेट एनपीए१६१७३.३९२६३१८.०५
 % एकूण एनपीए ते एकूण आगाऊ ९.७११३.४७
 % नेट एनपीए ते नेट लोन४.४६७.४३
 भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (%)१०.७६११.१४
 निव्वळ किंमत२७९७३.४७२८१६२.५४

MDCC Logo