Board of Directors

संचालक मंडळ

संचालक मंडळ (२०१५-२०२०)

 

नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या ग्रेटर मुंबईच्या क्षेत्रातील श्रेणीतील संचालक मंडळ.

२०१५-२०२० च्या कालावधीसाठी निवडण्यात आलेले संचालक खालीलप्रमाणे :


MDCC Logo