Board of Directors

संचालक मंडळ

संचालक मंडळ (२०२१-२०२६)

नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या ग्रेटर मुंबईच्या क्षेत्रातील श्रेणीतील संचालक मंडळ.

२०२१-२०२६ च्या कालावधीसाठी निवडण्यात आलेले संचालक खालीलप्रमाणे :

Pravin Darekar
Siddharth Kamble
ghandat
lad
nalawade
bhosle
Purushottam Dalvi
ghosalkar
raut
gole
Prakash Yashwant Darekar
Vishnu Ghumre
panchal
katkar
pawar
patil
deshmukh
shilpatai
borse
bankar
gajre
Amresh Vijay Thakur
dskadam

MDCC Logo