Branches

शाखा

स्थानः

धारावी

दूरध्वनी:

८९७६७५४२५५
०२२-२४०९९६९७, ०२२-२४०१९६९७

ईमेल:

mdcb055@mumbaidistrictbank.com

पत्ता:

पर्ल रेसिडेन्सी, दुकान क्रमांक २ आणि ३, तळमजला, डी-विंग, बाबू जगजीवन राम नगर, संत रोहिदास मार्ग, धारावी, मुंबई-४०००१७.

कामकाजाची वेळ :

सोमवार ते शनिवार सकाळी १०:३० ते दुपारी ४:३०
साप्ताहिक सुट्ट्या :
२ रा आणि ४ था शनिवार आणि सर्व रविवार

इतर शाखा:

इथे क्लिक करा

टोल फ्री क्रमांक: १८००२२०२९९

विस्तार काउंटर
अनु. क्र. विस्तार काउंटरचे नाव पत्ता दूरध्वनी
टागोरनगर – विक्रोळी (पू) दुकान क्रमांक ६, गोपाल चाळ, स्टेशन रोड, विक्रोळी (पू), मुंबई -४०००७९. +९१-०२२-२५७४३८००
चारकोप – कांदिवली (प.) दुकान क्रमांक ६, आय विंग, रॉक एन्क्लेव को ऑप हाऊसिंग सोसा., हिंदुस्तान नाका, चारकोप-कांदिवली (प), मुंबई -४०००६७. +९१-०२२-२८६७९७९३
कामगारनगर – कुर्ला (पू) कॉटन कामगार को-ऑप. हाऊसिंग सोसा. लि., दुकान क्रमांक .९, इमारत क्रमांक ८, कामगारनगर, कुर्ला पूर्व, मुंबई – ४०००२४. +९१-०२२-२५२६२४२८
विभागीय कार्यालय
शाखा क्र. शाखेचे नाव दूरध्वनी
1 विभागीय कार्यालय +९१-०२२-२२६१ ७१५४-५९

MDCC Logo